Terms of Service

Last updated on: December 30th, 2021

Gäller: 10 januari 2022               

 

LÄS VILLKOR OCH VILLKOR NOGGRANT. VILLKOR OCH VILLKOR(”AVTAL”) UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH SAMBAZON.

 

AVSNITT 13 I DETTA AVTAL INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM REGLER HUR ANSVAR SOM DU OCH VI HAR MOT VARANDRA LÖSES, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA ANSPRÅK SOM UPPKOMST ELLER INNAN DETTA GJÄLDES. SÄRSKILT GER AVSNITT 13 VÅRT SKILJEAVTAL SOM, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG, KOMMER ATT KRÄVA TVISTER MELLAN OSS UNDERLÄGGAS TILL BINDANDE OCH SLUTLIG SKILJEMÅL. OM DU INTE VÄLJAR DU AV SKILJEAVTALET: (1) KOMMER DU ENDAST ATT FÖLJA ANSVAR OCH SÖKA LÄTT MOT OSS PÅ EN INDIVIDUELL BAS, INTE SOM MÅLANDE ELLER KLASSEMEDLEM I NÅGON KLASSIV ELLER ÅTGÄRD; OCH (2) DU AVSTÅR DIN RÄTT ATT SÖKA LÄTT I EN DOMSTOL OCH ATT HA EN JURYPRÖVNING PÅ DINA ANSVAR. SE AVSNITT 13 FÖR MER INFORMATION OM DETTA SKILJEAVTAL, DE MÖJLIGA EFFEKTERNA AV DETTA SKILJEAVTAL, OCH HUR MAN VÄLJAR UT SKILJEAVTALET.

 

1. Syfte

 

SAMBAZON, Inc. ("SAMBAZON", "vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller mat- och dryckesprodukter från Açai. Genom att använda SAMBAZON webbplatsen och någon av informationen och tjänsterna som erbjuds via webbplatsen ("Tjänster") samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Tjänsternas framgång beror dock på att du och andra användare följer villkoren i detta avtal (tillsammans "du", "din" eller "användare"). Även om vi kommer att göra vårt bästa för att upprätthålla villkoren i detta avtal, kan vi inte garantera eller representera att andra användare faktiskt kommer att följa detta avtal och kan inte agera som försäkringsgivare eller acceptera något ansvar för deras underlåtenhet att göra det.

 

2. Behörighet

 

Genom att gå åt eller använda tjänsterna på något sätt, genom att klicka på en knapp eller vidta liknande åtgärder för att bekräfta ditt jakande godkännande av detta avtal, intygar du härmed att:

a. Du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta avtal och eventuella framtida ändringar och tillägg till detta avtal som publiceras från tid till annan på denna länk eller via tjänsterna;

b. Du är 16 år eller äldre;

c. Du har befogenhet att ingå Avtalet personligen. Om du inte accepterar att vara bunden av avtalet, såvida inte annat anges här, får du inte komma åt eller använda tjänsterna; och,

d. Du kommer att följa alla tillämpliga lagar, inklusive de i landet, staten och staden där du befinner dig när du använder tjänsterna.

 

3. Åtkomst

 

a. Åtkomst. Genom att ingå detta avtal kommer du att beviljas en återkallbar licens att få tillgång till tjänsterna utan kostnad. Dina åtkomstprivilegier är dock villkorade av att du följer villkoren i detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt neka dig åtkomst till tjänsterna eller permanent avsluta dina åtkomstprivilegier när som helst om du, efter eget gottfinnande, har underlåtit att följa villkoren i detta avtal eller förefaller oss sannolikt att göra det. Genom att gå med på att ge dig åtkomst förpliktar vi oss inte att göra det eller att underhålla tjänsterna, eller att behålla dem i dess nuvarande form, och vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, avbryta eller avsluta dina åtkomstprivilegier.

b. Förbjuden användning. Du förstår, erkänner och samtycker till att all åtkomst eller användning av tjänsterna endast ska vara för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk och att du inte kommer att kommersiellt utnyttja någon del av tjänsterna.

c. Behörigheter ej överförbara. Dina åtkomstprivilegier får inte överföras av dig till någon tredje part.

d. Lösenord och säkerhet. Du samtycker till att inte avslöja ditt konfidentiella lösenord för någon och att meddela oss omedelbart om det har skett ett brott mot din säkerhet som påverkar våra tjänster.
 

   4. Policy för acceptabel användning

    

   Genom att använda tjänsterna godkänner du att: 

   a. Du kommer endast att använda tjänsterna för lagliga ändamål och inte för vilseledande eller bedrägliga ändamål; du kommer inte att skicka eller lagra något olagligt material.

   b. Du kommer inte att använda tjänsterna för att orsaka olägenhet, irritation eller olägenhet.

   c. Du kommer inte att använda Tjänsterna, eller något innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna, för något kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till att kontakta, annonsera till, värva eller sälja till någon Användare.

   d. Du kommer inte att kränka en annan individs publicitet eller integritetsrättigheter.

   e. Du kommer inte att kopiera eller distribuera något innehåll som visas via tjänsterna.

   f. Du kommer inte att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, någon samling, kompilering eller annan katalog från något innehåll som visas via tjänsterna förutom för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk.

   g. Den information du lämnar till oss eller på annat sätt kommunicerar med oss ​​är korrekt.

   h. Du kommer inte att använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon av våra servrar eller nätverk som är anslutna till någon av våra servrar.

   j. Du kommer inte att försöka få obehörig åtkomst till någon del av tjänsterna och/eller till någon tjänst, konto, resurs, datorsystem och/eller nätverk som är anslutna till någon av våra servrar.

   k. Du kommer inte att djuplänka till tjänsterna eller komma åt tjänsterna manuellt eller med någon robot, spindel, webbsökare, extraktionsprogramvara, automatiserad process och/eller enhet för att skrapa, kopiera eller övervaka någon del av tjänsterna eller något innehåll på tjänsterna.

   l. Du kommer att rapportera alla fel, buggar, metoder för obehörig åtkomst eller eventuella brott mot våra immateriella rättigheter som du upptäcker i din användning av tjänsterna.

   m. Du kommer inte att utge dig för att vara en annan person, agera som en annan enhet utan tillstånd eller skapa flera konton.

   n. Ditt självinlämnade innehåll ("Användarinnehåll") innehåller inte material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt, och bryter inte mot någon federal eller statlig lag om barnpornografi eller på annat sätt avsett att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;

   o. Ditt användarinnehåll bryter inte mot någon statlig eller federal lag utformad för att reglera elektronisk reklam;

   s. Ditt användarinnehåll innehåller inte bilder, data, ljud- eller visuella filer, eller något annat innehåll som är överdrivet stort, vilket vi bestämmer efter eget gottfinnande.

    

   5. Information om våra tjänster

    

   Medan vi alltid kommer att göra vårt bästa för att säkerställa riktigheten och fullständigheten av informationen som tillhandahålls på våra tjänster, kan vi inte garantera riktigheten, adekvatheten, kvaliteten eller lämpligheten för någon data på våra tjänster och frånsäger oss uttryckligen ansvar för fel och utelämnanden i innehållet i våra tjänster. All användning eller tillit till innehåll eller material som publicerats via Tjänsterna eller erhållits av dig genom Tjänsterna sker på egen risk. En länk till en webbplats eller ett telefonnummer som ägs av en tredje part utgör inte ett stöd, godkännande, associering, sponsring eller koppling till den länkade webbplatsen eller telefonnumret.

    

   6. Användarbidrag och innehåll

    

   Vi kan ge dig interaktiva möjligheter genom tjänsterna. Du intygar och garanterar att du är ägare till, eller på annat sätt har rätt att tillhandahålla, allt Användarinnehåll som du skickar, lägger upp och/eller på annat sätt överför genom tjänsterna. Du ger oss härmed en evig, oåterkallelig, överlåtbar, fullt betald, royaltyfri, icke-exklusiv, världsomspännande, helt underlicensierar rätt och licens att använda, kopiera, visa, publicera, modifiera, ta bort, offentligt utföra, översätta, skapa härledda verk , distribuera och/eller på annat sätt använda Användarinnehållet i samband med vår verksamhet och i alla former som nu är kända eller hädanefter uppfunna, utan meddelande till och/eller godkännande av dig, utom om annat krävs enligt lag.

    

   Feedback. Du samtycker till att alla inlämningar av idéer, förslag och/eller förslag till oss via våra förslag, feedback eller liknande sidor ("Feedback") sker på egen risk och att vi inte har några skyldigheter (inklusive utan begränsning, sekretess) med avseende på sådan feedback. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att skicka feedbacken och du ger oss härmed en evig, oåterkallelig, överförbar, fullt betald, royaltyfri, icke-exklusiv, världsomspännande, helt underlicenserbar rätt och licens att använda, kopiera, visa, publicera, modifiera, ta bort, offentligt framföra, översätta, skapa härledda verk, distribuera och/eller på annat sätt använda sådan feedback, utom om annat krävs enligt lag.

    

   7. Immateriellt ägande

    

   Vi (och våra licensgivare, i tillämpliga fall) ska äga alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, i och till tjänsterna. Detta avtal är inte en försäljning och förmedlar inte till dig några äganderätter till eller relaterade till tjänsterna, eller några immateriella rättigheter som ägs av oss. Vårt namn, logotyp och produktnamn som associeras med tjänsterna är våra varumärken eller tillhör tredje part, och ingen rättighet eller licens beviljas att använda dem. Du samtycker till att du inte kommer att ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken eller andra äganderättsmeddelanden som ingår i eller medföljer tjänsterna.

    

   8. Sekretess

    

   Vi har antagit en sekretesspolicy som beskriver vår praxis för insamling och användning av personuppgifter. Se den för information om hur vi samlar in och använder din personliga information. Genom att godkänna villkoren i detta avtal godkänner du automatiskt vår Sekretesspolicy Policy , som införlivas häri genom referens.

    

   9. Tredjepartsinteraktioner

    

   Tjänsterna kan innehålla länkar till eller visa innehåll som härrör från tredje parts webbplatser och annonser (sammantaget "Tredjepartswebbplatser och annonser"). Sådana tredjepartswebbplatser och annonser står inte under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser eller tredjepartsannonser. Vi granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på sådana tredjepartswebbplatser och annonser, eller deras produkter eller tjänster. När du klickar på en länk till en tredje parts webbplats eller annons kommer vi inte att varna dig om att du har lämnat våra tjänster och kommer inte att varna dig för att du är föremål för villkoren (inklusive sekretesspolicyer) för en annan webbplats eller destination . Du använder alla länkar på tredje parts webbplatser och annonser på egen risk. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingspraxis för tredjepartswebbplatser, och göra den undersökning du anser nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon transaktion med någon tredje part.

    

   10. Ersättning

    

   Du samtycker till att skadeslösa och hålla SAMBAZON  och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och dotterbolag (var och en, en "skadeslös part"), från och mot alla förluster, anspråk, åtgärder, kostnader, skadestånd, straffavgifter, böter och utgifter, inklusive men inte begränsat till advokatarvoden och utgifter, som kan ådra sig en skadeslös part som härrör från, relaterar till eller är ett resultat av (a) ditt användarinnehåll; (b) ditt missbruk av tjänsterna; (c) ditt brott mot detta avtal; eller (d) ditt brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar genom eller relaterade till användningen av tjänsterna. I händelse av anspråk, anklagelser, stämningar eller förfaranden som påstår något som potentiellt täcks av avtalen i detta avsnitt, samtycker du till att betala för den skadeslösa partens försvar, inklusive rimliga kostnader och advokatarvoden som den skadeslösa parten ådragit sig. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med oss ​​för att hävda alla tillgängliga försvar. Denna bestämmelse kräver inte att du ersätter någon skadeslös part för någon samvetslös kommersiell praxis av en sådan part, eller för en sådan parts försumlighet, bedrägeri, bedrägeri, falska löften, förvrängning eller döljande, undertryckande eller utelämnande av något väsentligt faktum i samband med tjänsterna. Du samtycker till att bestämmelserna i detta avsnitt kommer att överleva varje uppsägning av ditt konto, detta avtal eller din åtkomst till tjänsterna.

    

   11. Garantifriskrivning

    

   DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA HELT PÅ DIN EGEN RISK I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING AV LAG. ÄNDRINGAR GÖRS PERIODISKT AV TJÄNSTERNA OCH KAN GÖRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE TILL DIG. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM NOGGRANNHETEN, PÅLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER LÄKHETEN HOS INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTERNA, ELLER TEXTEN, GRAFIK ELLER LÄNKAR.

    

   VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA FUNGERAR FELSRITT ELLER ATT TJÄNSTERNA ÄR FRI FRÅN DATORVIRUS OCH ANNAN SKADLIG SKADLIG VARA. OM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA RESULTATER I BEHOV AV SERVICE ELLER BYTE AV UTRUSTNING ELLER DATA, SKA VI INTE ANSVARA FÖR DESSA EKONOMISKA KOSTNADER.

    

   12. Ansvarsbegränsning

    

   UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN JURIDISK TEORI (VARKEN I KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT) SKA SAMBAZON  VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR (A) NÅGOT INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFSKADOR, INKLUSIVE MOTTAGAD VINST, BORTLOPPAD FÖRSÄLJNING ELLER FÖRSÄLJNING, FÖRLUSTAD DATA ELLER DATABROTT, ELLER (B) FÖR EVENTUELLA DIREKT SKADOR, KOSTNADER, FÖRLUST ELLER SKYLDIGHETER (INKLUSIVE ADVOKATERS ERSÄTTNINGAR I DIG) DE TVÅ (2) MÅNADERNA FRÅN HÄNDELSEN SOM GER UPPFÖLJNING TILL DITT KRAV ELLER, OM INGA AVGIFTER TILLÄMPAS, HUNDRA ($100) U. S DOLLAR. BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT FÖRDELAR RISKERNA ENLIGT DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA, OCH PARTERNA HAR LITAT PÅ DESSA BEGRÄNSNINGAR FÖR ATT BESTÄMMA OM DETTA AVTAL SKA INgå. Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. I DESSA STATER KOMMER VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

    

   VI GÖR INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER MED REPETERANDE TILL TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA ANDRA ARTIKEL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV HANDEL ELLER TJÄNSTER. OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI FÖR ICKE-INTRÄDE. DU BEKRÄFTAR ATT TJÄNSTERNA (INKLUSIVE EVENTUELLA SERVOR ELLER ANNAN HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH ALLA ANDRA OBJEKT SOM ANVÄNDS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV OSS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA) TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ATT VI GÖR INGA GARANTIER FRÅN GARANTI FEL, DEFEKTER ELLER FEL ELLER ATT TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA KOMMER OAVBROTT.

    

   13. Tvistlösning

    

   LÄS FÖLJANDE AVSNITT NOGA. DET KRÄVER ATT DU SKILJA TVISTER MED OSS OCH BEGRÄNSAR SÄTTET PÅ vilket DU KAN SÖKA LÄTTNING. DETTA AVSNITT 13 I DETTA AVTAL SKA BETALAS SOM "SKILJEAVTALET. "

    a. Omfattning av skiljedomsavtalet. Du samtycker till att alla tvister eller anspråk som på något sätt hänför sig till din tillgång till eller användning av tjänsterna eller som konsument av våra tjänster, till all reklam eller marknadsföringskommunikation om oss eller våra tjänster, till alla produkter eller tjänster som säljs eller distribueras genom tjänsterna som du fått som konsument, eller till någon aspekt av din relation eller transaktioner med oss ​​som konsument av våra tjänster kommer att lösas genom bindande skiljedom, snarare än i domstol, förutom att (1) du kan göra anspråk i småmålsdomstol om dina anspråk är kvalificerade, så länge som ärendet ligger kvar i en sådan domstol och endast avancerar på individuell basis (icke-klass, icke-representativ); och (2) du eller SAMBAZON kan ansöka om skälig lättnad i domstol för intrång eller annat missbruk av immateriella rättigheter (såsom varumärken, klädsel, domännamn, affärshemligheter, upphovsrätter och patent). Detta skiljedomsavtal ska gälla, utan begränsning, på alla anspråk som har uppstått eller gjorts gällande före detta avtals ikraftträdandedatum.

   OM DU GODKÄNNER TILL SKILJE MED SAMBAZON, GODKÄNNER DU I FÖRHÅND ATT DU INTE KOMMER ATT DELTA I ELLER FÖRSÖKA ATT ÅTERHÄLLA MONETÄR ELLER ANNAN LÄTTNING I NÅGON SÅDAN KLASS, KOLLEKTIVA OCH/ELLER REPRESENTATIV LAG. I STÄLLET KAN DU GENOM GODKÄNNANDE TILL SKILJEFÖLJANDE VÄLJA DINA KRAV MOT OSS I EN ENskild SKILJEFÖRHANDLING. OM DU LYCKS MED SÅDANA ANSVAR KAN DU BLI TILLDELAD PENGAR ELLER ANNAN LÄTTNING AV EN SKILJEMANN.

   b. Regler för skiljedom och forum. Detta skiljedomsavtal regleras av Federal Arbitration Act i alla avseenden. För att inleda ett skiljeförfarande måste du skicka ett brev med begäran om skiljedom och beskriva ditt anspråk till vårt registrerade ombud, [SAMBAZON 209 Avenida Fabricante, Suite 200 San Clemente, CA 92672]. Skiljeförfarandet kommer att genomföras av JAMS enligt dess regler och i enlighet med villkoren i detta avtal. Tvister som involverar anspråk och motkrav under 250 000 USD, inte inklusive advokatarvoden och räntor, ska omfattas av JAMS senaste version av de strömlinjeformade skiljedomsreglerna och förfarandena som finns tillgängliga på http://www. jamsadr. com/rules-streamlined-arbitration/; alla andra anspråk ska omfattas av JAMS senaste version av de omfattande skiljedomsreglerna och -förfarandena, tillgängliga på http://www. jamsadr. com/rules-comprehensive-arbitration/. JAMS regler finns också tillgängliga på jamsadr. com (under fliken Regler/Klausuler) eller genom att ringa JAMS på 800-352-5267. Betalning av alla anmälnings-, administrations- och skiljedomsavgifter kommer att styras av JAMS regler. Om skiljemannen finner att du inte har råd att betala JAMS ansöknings-, administrations-, utfrågnings- och/eller andra avgifter och inte kan erhålla avgiftsbefrielse från JAMS, kommer vi att betala dem åt dig. Dessutom kommer vi att ersätta alla sådana JAMS:s anmälnings-, administrations-, utfrågnings- och/eller andra avgifter för anspråk med ett belopp som är kontroversiellt på mindre än 10 000 USD. Om JAMS inte är tillgängligt för skiljedom, kommer parterna att välja ett alternativt skiljedomsforum. Du kan välja att låta skiljeförfarandet genomföras via telefon, videokonferens, baserat på skriftliga inlagor eller personligen i det land där du bor eller på en annan plats som överenskommits.

   c. Arbiterator Powers. Skiljemannen, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som rör tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten eller bildandet av detta skiljedomsavtal inklusive men inte begränsat till anspråk som alla eller en del av detta skiljedomsavtal är ogiltigt eller ogiltigförklarat. Skiljeförfarandet kommer att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter, om några, för dig och SAMBAZON. Skiljeförfarandet kommer inte att konsolideras med några andra ärenden eller förenas med några andra förfaranden eller parter. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja motioner som avvisar hela eller delar av anspråk eller tvist. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att utdöma ekonomiskt skadestånd och att bevilja icke-monetär gottgörelse eller lättnad som är tillgänglig för en individ enligt tillämplig lag, skiljedomsforumets regler och detta avtal (inklusive detta skiljedomsavtal). Skiljemannen kommer att utfärda ett skriftligt beslutsutlåtande som beskriver de väsentliga slutsatserna och slutsatserna på vilka en skiljedom (eller beslut att inte meddela en dom) baseras, inklusive beräkningen av eventuellt utdömt skadestånd. Skiljemannen ska följa tillämplig lag. Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja lättnad på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha. Skiljemannens beslut är slutgiltigt och bindande för dig och SAMBAZON.

   d. Avstående från juryrättegång. DU OCH SAMBAZON AVSÄKAR ALLA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER ATT STÄMMA I DOMSTOLEN OCH TA TILL EN DOMARE ELLER JURY RÄTTEGÅNG. Du och SAMBAZON väljer istället att få anspråk och tvister lösta genom skiljedom, förutom enligt vad som anges i avsnitt 13(a) ovan. Det finns ingen domare eller jury i skiljeförfarande, och domstolsprövning av en skiljedom är begränsad.

   e. Avstående från grupptalanden eller konsoliderade åtgärder. DU OCH SAMBAZON GODKÄNNER ATT AVSKRIVA ALLA RÄTTER ATT LÖSA ANSVAR INOM OMFATTNINGEN AV DETTA SKILJEAVTAL PÅ KLASS, KOLLEKTIV ELLER REPRESENTATIV BAS. ALLA ANSVAR OCH TVISTER INOM OMFATTNINGEN AV DETTA SKILJEAVTAL MÅSTE SKILJA PÅ EN INDIVIDUELL BAS OCH INTE PÅ KLASS. KRAV PÅ MER ÄN EN KUND ELLER ANVÄNDARE KAN INTE SKILJA ELLER FÖRSLAGS GEMENSAMMA ELLER KONSOLIDERAS MED NÅGON ANNAN KUND ELLER ANVÄNDARE. Om emellertid detta avstående från grupptalan eller konsoliderad talan bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa med avseende på ett visst anspråk eller en tvist, har varken du eller SAMBAZON rätt till skiljedom i sådana anspråk eller tvist. Istället kommer alla sådana anspråk och tvister sedan att lösas i en domstol enligt vad som anges i avsnitt 14.

   f. Välj bort. Du kan välja bort detta skiljedomsavtal. Om du gör det kan varken du eller SAMBAZON tvinga den andra att medla som ett resultat av detta avtal. För att välja bort det måste du meddela SAMBAZON skriftligen senast 30 dagar efter att du först blivit föremål för detta skiljedomsavtal. Ditt meddelande måste innehålla ditt namn och adress, din e-postadress (om du har en) och ett TYDLIGT uttalande om att du vill välja bort detta skiljedomsavtal. Du måste skicka ditt meddelande om att du inte vill ha det till: [info@SAMBAZON . com]. Om du väljer bort detta skiljedomsavtal kommer alla andra delar av detta avtal att fortsätta att gälla för dig. Att välja bort detta skiljedomsavtal har ingen effekt på andra skiljedomsavtal som du kan ha ingått med oss ​​eller kan komma att ingå i framtiden med oss.

   g. Överlevnad. Detta skiljedomsavtal kommer att överleva varje uppsägning av din relation med oss.

   h. Ändring. Utan hinder av någon bestämmelse i avtalet om motsatsen, samtycker vi till att om vi gör någon framtida väsentlig ändring av detta skiljedomsavtal, kommer det inte att gälla för några individuella anspråk som du redan har meddelat oss om.

    

   14. Exklusiv plats

    

   I den mån parterna enligt detta avtal har tillåtelse att inleda rättstvister i en domstol, är både du och SAMBAZON överens om att alla anspråk och tvister som uppstår ur eller hänför sig till avtalet kommer att prövas exklusivt inom staten Kalifornien för domstolar belägna i Orange County, Kalifornien, eller i federal domstol för Central District of California.

    

   15. Uppsägning

    

   Efter eget gottfinnande kan vi modifiera eller avbryta tjänsterna, eller kan modifiera, stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna, av vilken anledning som helst, med eller utan meddelande till dig och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part. Förutom att stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna, förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att eftersträva civilrättslig, straffrättslig eller föreläggande rättelse. Även efter att din rätt att använda tjänsterna har sagts upp kommer detta avtal att förbli verkställbart mot dig. Alla bestämmelser som till sin natur bör bestå för att ge effekt till dessa bestämmelser ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

    

   16. Allmänt

    

   a. Inget joint venture eller partnerskap. Inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig, SAMBAZON eller någon tredjepartsleverantör som ett resultat av detta avtal eller användning av tjänsterna.

    

   b. Lagval. Detta avtal styrs av lagarna i delstaten Kalifornien i överensstämmelse med Federal Arbitration Act, utan att ge verkan åt några principer som föreskriver tillämpning av lagen i någon annan jurisdiktion.

    

   c. Särskiljbarhet. Om inte annat anges häri, om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogiltig, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan.

    

   d. Elektronisk kommunikation. För avtalsändamål, (1) samtycker du till att ta emot kommunikation från oss i elektronisk form; och (2) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var skriftlig. Detta stycke påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

    

   e. Hela avtalet. Detta avtal är det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter och slår samman alla tidigare diskussioner mellan parterna med avseende på sådant ämne.


   17. Kaliforniens information om elektronisk handel till konsumenter

    

   Under California Civil Code § 1789. 3, Kaliforniens konsumenter har rätt till följande upplysningar.

   Namnet på leverantören av dessa webbplatser och tjänster är:

   SAMBAZON
   209 Avenida Fabricante, Suite 200
   San Clemente, CA 92672

   För att lösa eventuella klagomål om din användning av dessa webbplatser och våra tjänster, vänligen kontakta oss med hjälp av de tillgängliga kontaktmetoderna i avsnittet Kontaktinformation nedan.

   Du kan också kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services vid Department of Consumer Affairs på: 

   Department of Consumer Affairs
   Consumer Information Center
   1625 North Market Blvd. , Suite N 112
   Sacramento, CA 95834

    
   18. Kontaktinformation

   Telefon: 1-877-726-2296

   Mail: SAMBAZON
   209 Avenida Fabricante, Suite 200
   San Clemente, CA 92672

   Kontaktformulär

   SAMBAZON Mobile Message Service Villkor och villkor

   Senast uppdaterad: 01/10/22

    SAMBAZON tjänsten för mobilmeddelanden (”Tjänsten”) drivs av SAMBAZON (”SAMBAZON”, “vi” eller “oss”). Din användning av tjänsten utgör ditt samtycke till dessa villkor ("Mobilvillkor"). Vi kan ändra eller avbryta tjänsten eller någon av dess funktioner utan föregående meddelande. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi även ändra dessa mobilvillkor när som helst och din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

   Genom att samtycka till SAMBAZONs SMS/textmeddelandetjänst samtycker du till att ta emot återkommande SMS/textmeddelanden från och på uppdrag av SAMBAZON via din trådlösa leverantör till det mobilnummer du angett, även om ditt mobilnummer är registrerat i någon stat eller federala Ring inte-listan. Textmeddelanden kan skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik. Tjänsterelaterade meddelanden kan innehålla uppdateringar, varningar och information (t. g , beställningsuppdateringar, kontovarningar osv. ) Marknadsföringsmeddelanden kan innehålla kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t. g , kundvagnspåminnelser).

   Du förstår att du inte behöver registrera dig för det här programmet för att göra några köp, och ditt samtycke är inte ett villkor för köp med SAMBAZON.  Ditt deltagande i det här programmet är helt frivilligt.

   Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelandefrekvensen varierar. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma. Kontrollera ditt mobilabonnemang och kontakta din trådlösa leverantör för mer information. Du är ensam ansvarig för alla avgifter relaterade till SMS/textmeddelanden, inklusive avgifter från din trådlösa leverantör.

   Du kan välja bort tjänsten när som helst.  Sms:a det enda nyckelordskommandot STOP till +1 (844) 618-0268.  Du kommer att få ett engångsbekräftelse-sms för att välja bort. Inga ytterligare meddelanden kommer att skickas till din mobila enhet, såvida de inte initieras av dig. Om du har prenumererat på andra SAMBAZON-mobilmeddelandeprogram och vill avbryta, utom där tillämplig lag kräver annat, måste du välja bort dessa program separat genom att följa instruktionerna i deras respektive mobilvillkor. För servicesupport eller hjälp, sms:a HJÄLP till +1 (844) 618-0268 eller fyll i ett formulär här.

   Vi kan när som helst ändra alla kortkoder eller telefonnummer som vi använder för att driva tjänsten och kommer att meddela dig om dessa ändringar. Du bekräftar att meddelanden, inklusive STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, som du skickar till en kortkod eller ett telefonnummer som vi har ändrat kanske inte tas emot och vi kommer inte att ansvara för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

   De trådlösa operatörerna som stöds av Tjänsten är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att förse oss med ett giltigt mobilnummer. Om du får ett nytt mobilnummer måste du registrera dig för programmet med ditt nya nummer.

   I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickas via Tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd du kan eller kan inte lita på informationen eller tjänsten.

   Vi respekterar din rätt till integritet. För att se hur vi samlar in och använder din personliga information, se vår sekretesspolicy.

    

   Tidigare kampanjer

   SAMBAZON Villkor och villkor NYTT ÅR. NYTT DU - HÖJER BARN

   1. INGET KÖP NÖDVÄNDS.

   2. BEHÖRIGHET: "Kampanjen" är öppen för invånare i godkända USA som är arton (18) år eller äldre. Anställda och de närmaste familjerna eller anställda hos SAMBAZON (”SAMBAZON”), dess dotterbolag och dotterbolag; grossistdistributörer och deras anställda och deras närmaste familjer; återförsäljare och deras anställda och deras närmaste familjer; reklam- och marknadsföringsbyråer och deras anställda och deras närmaste familjer är inte berättigade. Genom att delta i denna Kampanj samtycker deltagarna till att vara bundna av Kampanjvillkoren ("Användarvillkoren")

   3. Genom att delta (”Deltagare”) ger Deltagaren tillstånd till SAMBAZON och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, agenter och licenstagare att använda deltagarens namn, e-post och profilinformation i reklam- och handelssyfte ( relaterade till SAMBAZON e-postsprängningar och nyhetsbrevsuppdateringar), utan ytterligare meddelande eller kompensation, i all evighet.

   4. KAMPANJPERIOD: Kampanjen börjar kl. 12.00 EST den 13 januari 2020 och slutar kl. 12.00 PST den 31 mars 2020 ("Kampanjperiod")

   KUNDEN: Begränsa EN kupong per transaktion. Kupongen får inte kopieras eller överföras. Erbjudandet gäller endast i USA vid köp av märke/storlek som anges. Gäller inte hos Club-återförsäljare. Gäller inte tillsammans med något annat erbjudande.

   SAMBAZON förbehåller sig rätten att modifiera alla villkor eller detaljer som anges häri, inklusive, men inte begränsat till, metoderna för vilka människor kan delta, när som helst, med varsel, vilket kan vara i form av e-post, webbplatsuppdateringar eller liknande, även om dessa ändringar kan påverka en persons möjlighet att delta i Kampanjen. SAMBAZON förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avbryta Kampanjen när som helst, av vilken anledning som helst, med varsel, även om uppsägning kan påverka en persons möjlighet att delta i Kampanjen. Om du fortsätter att delta i Kampanjen när ändringar har gjorts, bekräftar du att du accepterar alla ändringar av dessa villkor. Du ansvarar för att förbli kunnig om alla ändringar som SAMBAZON kan göra i dessa villkor.

   SAMBAZON förbehåller sig rätten att avbryta deltagandeprivilegierna för alla personer som ägnar sig åt bedrägliga aktiviteter eller använder Kampanjen på ett sätt som är oförenligt med dessa villkor, eller med några federala, statliga eller lokala lagar, stadgar eller förordningar. Dessutom ska SAMBAZON ha rätt att vidta lämpliga administrativa och/eller rättsliga åtgärder, inklusive straffrättsligt åtal, efter eget gottfinnande. Alla frågor eller tvister angående kvalificering för kampanjen eller en persons efterlevnad av dessa villkor kommer att lösas av SAMBAZON efter eget gottfinnande.

   SAMBAZON ansvarar inte för felaktig eller felaktig transkription av information, för problem associerade med Kampanjen eller som används av någon deltagare, för mänskliga fel, för avbrott, radering, utelämnande, defekt eller linjefel i något telefonnätverk, mobilnät, eller elektronisk överföring, för problem relaterade till datorutrustning, programvara, oförmåga att komma åt någon webbplats eller onlinetjänst, eller för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsfel.

   SAMBAZON ansvarar inte för felaktig eller felaktig transkription av information, för problem associerade med Kampanjen eller som används av någon deltagare, för mänskliga fel, för avbrott, radering, utelämnande, defekt eller linjefel i något telefonnätverk, mobilnät, eller elektronisk överföring, för problem relaterade till datorutrustning, programvara, oförmåga att komma åt någon webbplats eller onlinetjänst, eller för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsfel.

   UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, vårdslöshet, SKA SAMBAZON VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UR KAMPANJEN, ÄVEN OM NÅGRA AV NÅGON AUKTORISERADE REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

   Deltagaren, som ett villkor för deltagande i Kampanjen, samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SAMBAZON och anslutna företag, deras leverantörer, deras reklam-, marknadsförings- och PR-byråer, c företag och deras dotterbolag och byråer, och alla tjänstemän, skadeslösa. , direktörer, anställda och agenter för ovannämnda enheter, från alla anspråk och kostnader, inklusive advokatarvoden, relaterade till, härrörande från eller i samband med deltagande i denna kampanj. Genom att göra detta frigör och frigör deltagaren ovannämnda enheter och individer från ansvar för skador eller skador av något slag som uppstår från eller i samband med deltagande i denna kampanj.

   Som ett villkor för att delta i kampanjen samtycker deltagaren till att (1) alla tvister, anspråk och talan som härrör från eller har samband med SAMBAZON ska lösas individuellt, utan tillgripande av någon form av grupptalan och uteslutande genom skiljedom enligt reglerna för American Arbitration Association. Skiljeförfarande kommer att äga rum i Los Angeles, Kalifornien; (2) alla anspråk, domar och belöningar ska begränsas till faktiska kostnader som uppstått, inklusive kostnader förknippade med deltagande i Kampanjen, men under inga omständigheter advokatarvoden; och (3) under inga omständigheter kommer någon person att tillåtas begära återbetalning för, och sådan person avsäger sig härmed alla rättigheter till anspråk, bestraffande, oförutsedda skador och följdskador och andra skador, annat än för faktiska utgifter och lagstadgade skadestånd och avsäger sig alla rättigheter att få skadeståndet multiplicerat eller på annat sätt ökat.

   Alla frågor och frågor som rör konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa villkor, eller deltagarens och SAMBAZON:s rättigheter och skyldigheter i samband med kampanjen, ska styras av, och tolkas i enlighet med, lagar i delstaten Kalifornien, utan att ge verkan åt något lagval eller lagvalsregler eller bestämmelser (oavsett om det gäller delstaten Kalifornien eller någon annan jurisdiktion) som skulle orsaka tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion än staten av Kalifornien; dock förutsatt att alla frågor eller frågor som uppstår till följd av en sådan persons deltagande i en kampanj som regleras av särskilda regler som föreskriver tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion ska styras av lagen i den jurisdiktion som anges i dessa regler.

   Dessa villkor utgör hela avtalet mellan kampanjdeltagarna och SAMBAZON avseende ämnet häri och ersätter alla tidigare eller andra arrangemang, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Inget avstående från någon av bestämmelserna i dessa villkor ska anses eller ska utgöra ett avstående från andra bestämmelser häri (oavsett om det är liknande eller inte), och inte heller ska avståendet utgöra ett fortsatt avstående om inte annat uttryckligen anges. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska denna bestämmelse avskiljas från resten av dessa villkor, som annars kommer att förbli i full kraft och verkan.

   För alla frågor angående kampanjen eller dessa villkor, vänligen kontakta info@sambazon. com

   SAMBAZON Villkor för LILA FOR THE PLANET

   1. INGET KÖP NÖDVÄNDS.

   2. BEHÖRIGHET: Purple for the Planet (“Promotion”) är öppen för invånare i godkända USA som är arton (18) år eller äldre. Anställda och de närmaste familjerna eller anställda hos SAMBAZON ("SAMBAZON"), dess dotterbolag och dotterbolag; grossistdistributörer och deras anställda och deras närmaste familjer; återförsäljare och deras anställda och deras närmaste familjer; reklam- och marknadsföringsbyråer och deras anställda och deras närmaste familjer är inte berättigade. Genom att delta i denna Kampanj samtycker deltagarna till att vara bundna av Kampanjvillkoren ("Användarvillkoren")

   3. Genom att delta ("Deltagare") ger Deltagaren tillstånd till SAMBAZON och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, agenter och licenstagare att använda deltagarens namn, biografiska information, likhet, namn på sociala medier, handtag för sociala medier, persona, hashtags och profilinformation, för reklam- och handelsändamål och andra kommersiella ändamål, utan ytterligare meddelande eller kompensation, i all evighet.

   4. KAMPANJPERIOD: Kampanjen börjar kl. 12.00 EST den 22 april 2019 och slutar kl. 12.00 PST den 23 maj 2019 ("kampanjperioden")

   SAMBAZON förbehåller sig rätten att modifiera alla villkor eller detaljer som anges häri, inklusive, men inte begränsat till, metoderna för vilka människor kan delta, när som helst, med varsel, vilket kan vara i form av e-post, webbplatsuppdateringar eller liknande, även om dessa ändringar kan påverka en persons möjlighet att delta i Kampanjen. SAMBAZON förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avbryta Kampanjen när som helst, av vilken anledning som helst, med varsel, även om uppsägning kan påverka en persons möjlighet att delta i Kampanjen. Om du fortsätter att delta i Kampanjen när ändringar har gjorts, bekräftar du att du accepterar alla ändringar av dessa villkor. Du ansvarar för att förbli kunnig om alla ändringar som SAMBAZON kan göra i dessa villkor.

   SAMBAZON förbehåller sig rätten att avbryta deltagandeprivilegierna för alla personer som ägnar sig åt bedrägliga aktiviteter, eller som använder Kampanjen på ett sätt som är oförenligt med dessa villkor, eller med några federala, statliga eller lokala lagar, stadgar eller förordningar. Dessutom ska SAMBAZON ha rätt att vidta lämpliga administrativa och/eller rättsliga åtgärder, inklusive straffrättsligt åtal, efter eget gottfinnande. Alla frågor eller tvister angående kvalificering för kampanjen, eller en persons efterlevnad av dessa villkor kommer att lösas av SAMBAZON efter eget gottfinnande.

   Det är uttryckligen underförstått och överenskommet att kärnan i Kampanjen bygger på att SAMBAZON gör en donation/köp i god tro med Rainforest Trust för ett välgörande ändamål. SAMBAZON tar inget ansvar för att verifiera hur sådana välgörenhetsmedel används eller i enlighet med tillämpliga lagar när de väl har spridits till Rainforest Trust. Den föregående donationen ska ha ett tak på trettiofemtusenfyrtio U. S Dollar ($35 040).

   SAMBAZON ansvarar inte för felaktig eller felaktig transkription av information, för problem associerade med Kampanjen eller som används av någon deltagare, för mänskliga fel, för avbrott, radering, utelämnande, defekt eller linjefel i något telefonnätverk, mobilnät, eller elektronisk överföring, för problem relaterade till datorutrustning, programvara, oförmåga att komma åt någon webbplats eller onlinetjänst, eller för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsfel.

   Deltagaren erkänner att det finns risker för personskador (inklusive men inte begränsat till: permanent skada på hår, ögon, hårbotten, allergiska reaktioner och brännskador på grund av kemisk förändring av deltagarnas hår), sjukdom och möjlig förlust av liv ( "Risker") som kan uppstå vid deltagande i Kampanjen. SAMBAZON uppmuntrar inte någon deltagare att ta del av dessa risker. Deltagaren bekräftar att deras deltagande i kampanjen är frivilligt och tar alla risker.

   UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, vårdslöshet, SKA SAMBAZON VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UR KAMPANJEN, ÄVEN OM NÅGRA AV NÅGON AUKTORISERADE REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

   Deltagare, som ett villkor för deltagande i Kampanjen, samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SAMBAZON och anslutna företag, deras leverantörer, deras reklam-, marknadsförings- och PR-byråer, medsponsorföretag och deras dotterbolag och byråer oskadliga, och alla tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter för de ovannämnda enheterna, från alla anspråk och kostnader, inklusive advokatarvoden, relaterade till, härrörande från eller i samband med deltagande i denna kampanj. Genom att göra detta frigör och frigör deltagaren ovannämnda enheter och individer från ansvar för skador eller skador av något slag som uppstår från eller i samband med deltagande i denna kampanj.

   Som ett villkor för att delta i kampanjen samtycker deltagaren till att (1) alla tvister, anspråk och talan som härrör från eller har samband med SAMBAZON ska lösas individuellt, utan tillgripande av någon form av grupptalan och uteslutande genom skiljedom enligt reglerna för American Arbitration Association. Skiljeförfarande kommer att äga rum i Los Angeles, Kalifornien; (2) alla anspråk, domar och belöningar ska begränsas till faktiska kostnader som uppstått, inklusive kostnader förknippade med deltagande i Kampanjen, men under inga omständigheter advokatarvoden; och (3) under inga omständigheter kommer någon person att tillåtas begära återbetalning för, och sådan person avsäger sig härmed alla rättigheter till anspråk, bestraffande, oförutsedda skador och följdskador och andra skador, annat än för faktiska utgifter och lagstadgade skadestånd och avsäger sig alla rättigheter att få skadeståndet multiplicerat eller på annat sätt ökat.

   Alla frågor och frågor som rör konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa villkor, eller deltagarens och SAMBAZON:s rättigheter och skyldigheter i samband med kampanjen, ska styras av, och tolkas i enlighet med, lagar i delstaten Kalifornien, utan att ge verkan åt något lagval eller lagvalsregler eller bestämmelser (oavsett om det gäller delstaten Kalifornien eller någon annan jurisdiktion) som skulle orsaka tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion än staten av Kalifornien; dock förutsatt att alla frågor eller frågor som uppstår till följd av en sådan persons deltagande i en kampanj som regleras av särskilda regler som föreskriver tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion ska styras av lagen i den jurisdiktion som anges i dessa regler.

   Dessa villkor utgör hela avtalet mellan kampanjdeltagarna och SAMBAZON avseende ämnet häri och ersätter alla tidigare eller andra arrangemang, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Inget avstående från någon av bestämmelserna i dessa villkor ska anses eller ska utgöra ett avstående från andra bestämmelser häri (oavsett om det är liknande eller inte), och inte heller ska avståendet utgöra ett fortsatt avstående om inte annat uttryckligen anges. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska denna bestämmelse avskiljas från resten av dessa villkor, som annars kommer att förbli i full kraft och verkan.

    

   Frågor 

   Du kan skicka ett sms till HJÄLP för att få hjälp när som helst. Detta ger dig en länk till villkoren tillsammans med ett telefonnummer att ringa för att få hjälp. Du kan också kontakta oss på SAMBAZON, Inc. Avenida Fabricante 209, svit 200 San Clemente, CA 92672  

   Ändringar av villkoren
   Dessa mobilvillkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

   Om du har frågor angående kampanjen eller dessa villkor, vänligen kontakta info@sambazon. com